viernes, 16 de diciembre de 2022

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DOS PREMIOS DA XVI EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO “TERRAS DE CHAMOSO”

 Sendo as 19:30 h do día 12 de decembro de 2022, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XVI edición do certame literario “Terras de Chamoso”, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:

 

D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano

D. Xosé Manuel Castro Castedo

Dna. Beatriz Pin Díaz

Dna. Sonia Melón Parente

D. Eduardo Carreira López

 

Exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A.C. Arumes do Corgo D. Mario Outeiro Iglesias.

 

Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XVI edición do certame literario “Terras de Chamoso” como segue:

 

CATEGORÍA: INFANTIL

Modalidade: poesía

1º premio:   Paula Reija Folgueira, de Monte (Castroverde), pola obra “Sempre galego”.

2º premio:   Carolina Freire Cando, de Montecubeiro (Castroverde), pola obra “Miña Terra”.

Modalidade: relato

1º premio:   Carla Carracedo Fernández, de Lugo, pola obra “A matanza”.

2º premio:   Juan Carlos Álvarez Díaz, de San Pedro de Río (A Fonsagrada), pola obra “Relatos do pasado”.

Premio “A Legua Dereita”: Carla Carracedo Fernández, de Lugo, pola obra “A matanza”.

 

CATEGORÍA: XUVENIL

Modalidade: poesía

1º premio:   deserto.

2º premio:   deserto.

Modalidade: relato

1º premio:   Ariadna Cambeiro Pérez, de Santiago de Compostela, pola obra “Se o silencio falase”.

2º premio:   Julia Amoedo Méndez, de Redondela (Pontevedra), pola obra “A simple historia do mensaxeiro”.

 

CATEGORÍA: ADULTOS

Modalidade: poesía

1º premio:   Natalia Lema Otero, de Vimianzo (A Coruña), pola obra “Heterocromía”.

2º premio:   Eva González Blanco, de Lalín (Pontevedra), pola obra “Crisálida”.

Modalidade: relato

1º premio:   Xosé Farruco Graña Rama, de Ribadeo, pola obra “Eu voun navegar”.

2º premio:   Agustín Lorenzo Fidalgo, de Ourense, pola obra “Unha aldea viva”.

 

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Ainhoa Sancosmed López pola axuda prestada para a elección do Premio “A Legua Dereita” e de D. Manuel Fernández López e Dna. Chelo Vázquez Castro polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil.

 

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 21:00 h do día 12 de decembro de 2022.

lunes, 28 de noviembre de 2022

XVI CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

Por décimo sexto ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración do Concello do Corgo e a Asociación Cultural A Legua Dereita, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:


1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.


2. Categorías:
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 13 anos, incluídos).

- CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 17 anos, incluídos).
- CATEGORÍA ADULTOS (maiores de idade).


3. Modalidades:
- POESÍA (de 30 a 60 versos).
- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.


4. Premio "A Legua Dereita":
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 13 anos, incluídos).

- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
- TEMÁTICA: A cultura tradicional galega.
- DESCRICIÓN: Entre os relatos curtos da categoría infantil que participen neste certame, o premio especial "A Legua Dereita" pretende destacar aquelas creacións que poñan en valor e enxalcen a cultura tradicional galega. O xurado considerará como elixíbeis para este premio aquelas obras que relaten feitos ou costumes da vida cotiá do noso pobo que aconteceron, ou poderían ter acontecido, na sociedade galega de antano. Poderán ser, por exemplo, lendas, contos, historias de namorar, relatos sobre a música e o baile tradicional ou acontecementos históricos, entre outros.

5. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo, DNI, correo electrónico e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo, DNI, correo electrónico e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando unicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.

6. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 27 de novembro de 2022.

7. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
O premio "A Legua Dereita" contará, a maiores da cerámica do país, dun lote de libros (relacionados coa cultura tradicional galega) e do diploma acreditativo, cun instrumento musical galego.

8. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras. Para dirimir o premio "A Legua Dereita" contaremos con membros da Xunta Directiva da Asociación Cultural A Legua Dereita do Corgo.

9. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 17 de decembro de 2022 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas.

10. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non solicitan a súa devolución.

11. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario enviar un correo a arumescorgo@gmail.com.

domingo, 19 de diciembre de 2021

RESOLUCIÓN DO XV CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

 ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DOS PREMIOS DA XV EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO “TERRAS DE CHAMOSO”


Sendo as 19:30 h do día 13 de decembro de 2021, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XV edición do certame literario “Terras de Chamoso”, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:

 

D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano

D. Xosé Manuel Castro Castedo

Dna. Beatriz López Dorado

Dna. Ana Vila Portomeñe

Dna. Chelo Vázquez Castro

 

Exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A.C. Arumes do Corgo D. Mario Outeiro Iglesias.

 

Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XV edición do certame literario “Terras de Chamoso” como segue:

 

CATEGORÍA: INFANTIL

Modalidade: poesía

1º premio:  Daniel Rielo Rodríguez, de Barredo (Castroverde), pola obra “O inverno galego”.

2º premio:  Ceibe Gil Fernández-Coronado, de Outeiro (Castroverde), pola obra “A mensaxe”.

Modalidade: relato

1º premio:  Abel Fernández Brea, de Valdriz (Láncara), pola obra “A Santa Compaña”.

2º premio:  Noa García Valín, da Pobra de San Xiao (Láncara), pola obra “A matanza”.

Premio “A Legua Dereita”: Joel Barrio Rodríguez, de Maceda (O Corgo), pola obra “A vida rural”.

 

CATEGORÍA: XUVENIL

Modalidade: poesía

1º premio:  deserto.

2º premio:  deserto.

Modalidade: relato

1º premio:  Deserto.

2º premio:  Deserto.

 

CATEGORÍA: ADULTOS

Modalidade: poesía

1º premio:  Néstor Bacelar Domínguez, de Vigo, pola obra “Arden as flores de outono”.

2º premio:  Carlos Neira Suárez, da Coruña, pola obra “A gadaña de Maruxa”.

Modalidade: relato

1º premio:  Moncho Iglesias Míguez, de Vigo, pola obra “O Moisés”.

2º premio:  Francisco Javier Fernández Davila, de Nigrán (Pontevedra), pola obra “Rexina”.

 

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Ainhoa Sancosmed López pola axuda prestada para a elección do Premio “A Legua Dereita” e de D. Manuel Fernández López polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil.

 

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 21:00 h do día 13 de decembro de 2021.

domingo, 31 de octubre de 2021

XV CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

Por décimo quinto ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración do Concello do Corgo e a Asociación Cultural A Legua Dereita, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:


1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.


2. Categorías:
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).

- CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
- CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).


3. Modalidades:
- POESÍA (de 30 a 60 versos).
- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.


4. Premio "A Legua Dereita":
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).

- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
- TEMÁTICA: A cultura tradicional galega.
- DESCRICIÓN: Entre os relatos curtos da categoría infantil que participen neste certame, o premio especial "A Legua Dereita" pretende destacar aquelas creacións que poñan en valor e enxalcen a cultura tradicional galega. O xurado considerará como elixíbeis para este premio aquelas obras que relaten feitos ou costumes da vida cotiá do noso pobo que aconteceron, ou poderían ter acontecido, na sociedade galega de antano. Poderán ser, por exemplo, lendas, contos, historias de namorar, relatos sobre a música e o baile tradicional ou acontecementos históricos, entre outros.

5. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo, DNI, correo electrónico e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo, DNI, correo electrónico e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando unicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.

6. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 26 de novembro de 2021.

7. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma.
O premio "A Legua Dereita" contará, a maiores da cerámica do país, dun lote de libros (relacionados coa cultura tradicional galega) e do diploma acreditativo, cun instrumento musical galego.

8. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras. Para dirimir o premio "A Legua Dereita" contaremos con membros da Xunta Directiva da Asociación Cultural A Legua Dereita do Corgo.

9. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 18 de decembro de 2021 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas, se as condicións epidemiolóxicas o permiten.

10. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.

11. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario enviar un correo a arumescorgo@gmail.com.


DÍPTICO COAS BASES PARA IMPRIMIR

lunes, 21 de diciembre de 2020

RESOLUCIÓN DO XIV CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

 ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DOS PREMIOS DA XIV EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO “TERRAS DE CHAMOSO”

 

Sendo as 20:00 h do día 18 de decembro de 2020, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XIV edición do certame literario “Terras de Chamoso”, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:

D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano

D. Xosé Manuel Castro Castedo

Dna. Eva González Álvarez, “Eva Xanín”

D. Anxo Boán Rodríguez

D. Manuel Muñiz Besteiro

Exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A.C. Arumes do Corgo D. Mario Outeiro Iglesias.

Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XIV edición do certame literario “Terras de Chamoso” como segue:

CATEGORÍA: INFANTIL

Modalidade: poesía

1º premio:   Ceibe Gil Fernández-Coronado, de Pereiramá (Castroverde), pola obra “As guerras”.

2º premio:   Daniel Rielo Rodríguez, de Barredo (Castroverde), pola obra “2020”.

Modalidade: relato

1º premio:   deserto.

2º premio:   Uxía Reija Folgueira, de Outeiro (Castroverde), pola obra “O día de San Xoán”.

Premio “A Legua Dereita”: deserto.

CATEGORÍA: XUVENIL

Modalidade: poesía

1º premio:   Mariña Maceiras Segovia, de Pontevedra, pola obra “Tríade poética”.

2º premio:   Paula Domínguez Barreiro, de Pontevedra, pola obra “A débeda”.

Modalidade: relato

1º premio:   Mariña Maceiras Segovia, de Pontevedra, pola obra “Unha bágoa para a aprendizaxe”.

2º premio:   Alaitz Otero Gómez, de Cambados (Pontevedra), pola obra “A débeda”.

CATEGORÍA: ADULTOS

Modalidade: poesía

1º premio:   Verónica Pousada Pardo, de Riós (Ourense), pola obra “Áiax sen punición”.

2º premio:   Martiño Maseda Lozano, de Xoibán (Vilalba), pola obra “Choiva silenciosa”.

Modalidade: relato

1º premio:   Manuel Antonio Piñeiro Fernández, de Ribeira (A Coruña), pola obra “Gaiola”.

2º premio:   Lourdes Maceiras García, de Santiago de Compostela, pola obra “Na fraguiza”.

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Ainhoa Sancosmed López pola axuda prestada para a elección do Premio “A Legua Dereita” e de Dna. Chelo Vázquez Castro e D. Manuel Fernández López polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 21:30 h do día 18 de decembro de 2020.

jueves, 22 de octubre de 2020

XIV CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

Por décimo cuarto ano consecutivo a Asociación Cultural Arumes do Corgo, coa colaboración da Deputación de Lugo e a Asociación Cultural A Legua Dereita, quere premiar a todos os autores que expresen no papel os seus sentimentos empregando como ferramenta a lingua do país. Unha iniciativa pioneira no Corgo e nos concellos da contorna que debido á alta participación, á calidade dos traballos e á valía do xurado estase a converter nun certame literario recoñecido a nivel galego. As bases do certame son as seguintes:


1. Temática e idioma: A organización do certame non quere limitar a imaxinación dos autores. A única norma é que a obra se redacte en LINGUA GALEGA.


2. Categorías:
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).

- CATEGORÍA XUVENIL (dos 14 aos 18 anos).
- CATEGORÍA ADULTOS (maiores de 18 anos).


3. Modalidades:
- POESÍA (de 30 a 60 versos).
- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
NOTA: A categoría infantil non ten límite de espazo inferior, pero si superior.


4. Premio "A Legua Dereita":
- CATEGORÍA INFANTIL (dos 10 aos 14 anos).

- RELATO CURTO (de 3 a 6 folios escritos a dobre espazo).
- TEMÁTICA: A cultura tradicional galega.
- DESCRICIÓN: Entre os relatos curtos da categoría infantil que participen neste certame, o premio especial "A Legua Dereita" pretende destacar aquelas creacións que poñan en valor e enxalcen a cultura tradicional galega. O xurado considerará como elixíbeis para este premio aquelas obras que relaten feitos ou costumes da vida cotiá do noso pobo que aconteceron, ou poderían ter acontecido, na sociedade galega de antano. Poderán ser, por exemplo, lendas, contos, historias de namorar, relatos sobre a música e o baile tradicional ou acontecementos históricos, entre outros.

5. Presentación: cada participante poderá presentar varios traballos (non premiados noutros certames literarios). Entregaranse mecanografados (non é necesario na categoría infantil) indicando a categoría, modalidade, título e pseudónimo e achegando nun sobre pechado a información persoal: nome, apelidos, data de nacemento, enderezo, DNI, correo electrónico e teléfono de contacto. Remitiranse ao seguinte enderezo: A. C. Arumes do Corgo. Antigas escolas do Corgo s/n, 27.163 O Corgo (Lugo) ou ao correo-e: arumescorgo@gmail.com Deberán enviarse no mesmo correo dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro co lema que distinga o traballo, no que constará, no seu interior nome, apelidos, data de nacemento, enderezo, DNI, correo electrónico e teléfono de contacto. Este segundo arquivo, será custodiado pola xunta directiva da Asociación Cultural Arumes do Corgo, entregando unicamente  ao xurado a obra e o lema da mesma.

6. Prazo: o prazo de entrega rematará o día 27 de novembro de 2020.

7. Premios: para cadansúa CATEGORÍA establécense 1º e 2º premio de poesía, e tamén 1º e 2º premio de relato.
Cada premio consiste nunha figuriña de cerámica do país, un lote de libros e o correspondente diploma. A maiores, os 1º premios recibirán un libro electrónico.
O premio "A Legua Dereita" contará, a maiores da cerámica do país, dun lote de libros (relacionados coa cultura tradicional galega) e do diploma acreditativo, cun instrumento musical galego.

8. Xurado: estará composto por membros da Xunta Directiva da Asociación, profesores de lingua galega e por profesionais de recoñecido prestixio do mundo das letras. Para dirimir o premio "A Legua Dereita" contaremos con membros da Xunta Directiva da Asociación Cultural A Legua Dereita do Corgo.

9. Entrega de premios: a cerimonia de entrega de premios realizarase o sábado, día 19 de decembro de 2020 no centro sociocultural do concello do Corgo acompañada de actuacións e de varias sorpresas, se as condicións epidemiolóxicas o permiten.

10. Non premiados: Os traballos non premiados e as súas correspondentes plicas serán destruídas no prazo dun mes despois do fallo, se os/as autores/as non o solicitan.

11. Outros: A presentación ao premio supón a conformidade coas presentes bases por parte dos/as concursantes. A Asociación Cultural Arumes resérvase todos os dereitos de publicación das obras premiadas (en papel, CD ou mediante internet).

Para calquera dúbida relacionada co certame literario enviar un correo a arumescorgo@gmail.com.


DÍPTICO COAS BASES PARA IMPRIMIR

miércoles, 18 de diciembre de 2019

RESOLUCIÓN DO XIII CERTAME LITERARIO "TERRAS DE CHAMOSO"

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DOS PREMIOS DA XIII EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO “TERRAS DE CHAMOSO”


Sendo as 18:30 h do día 17 de decembro de 2019, na localidade do Corgo, reúnense os membros do xurado para fallaren os premios da XIII edición do certame literario “Terras de Chamoso”, convocado pola Asociación Cultural Arumes do Corgo, do que forman parte:

D. Xurxo Xosé Rodríguez Lozano
D. Xosé Manuel Castro Castedo
Dna. Natalia Lema Otero
D. Xosé Carlos Ulloa García
Dna. Chelo Vázquez Castro

Exercendo de secretario do xurado, sen voto, o secretario da A.C. Arumes do Corgo D. Mario Outeiro Iglesias.

Logo das deliberacións pertinentes e das votacións oportunas, os membros do xurado conclúen declarar premiados na XIII edición do certame literario “Terras de Chamoso” como segue:

CATEGORÍA: INFANTIL
Modalidade: poesía
   1º premio: Erika Trashorras Pérez, de Trashorras (Castroverde), pola obra “Un mundo distinto”.
   2º premio: Adrián Río Taboada, de Lugo, pola obra “Galicia, a miña terra”.
Modalidade: relato
   1º premio: Valle Reija Lamela, de Lugo, pola obra “A malla xa chegou”.
   2º premio: Javier Dorado Lenza, da Esperela (Baleira), pola obra “Entras á casa... e está baleira”.
   Premio “A Legua Dereita”: Valle Reija Lamela, de Lugo, pola obra “A malla xa chegou”.

CATEGORÍA: XUVENIL
Modalidade: poesía
   1º premio: Sandra Rodríguez Macía, de Monforte de Lemos, pola obra “Teño un baleiro dentro de min”.
   2º premio: Brais Viso Romero, de Ourense, pola obra “As Terras do Miño”.
Modalidade: relato
   1º premio: Beatriz Gómez Coelho, de Couso (Cervantes), pola obra “Chove por nós”.
   2º premio: Sandra Rodríguez Macía, de Monforte de Lemos, pola obra “O colar de cunchas”.

CATEGORÍA: ADULTOS
Modalidade: poesía
   1º premio: Martiño Maseda Lozano, de Xoibán (Vilalba), pola obra “A fala das mans”.
   2º premio: Xosé Antón Núñez Álvarez, “Toño Núñez”, de Lugo, pola obra “Patacas”.
   1º accésit: Emilio Silva Otero, de Romeán (Lugo), pola obra “Ruínas paralelas”.
Modalidade: relato
   1º premio: Rosario Valcárcel Mato, de A Caeira (Poio), pola obra “Espello”.
   2º premio: Emilio Silva Otero, de Romeán (Lugo), pola obra “Non haberá máis silencio”.

Os membros do xurado agradecen a colaboración de Dna. Ainhoa Sancosmed López pola axuda prestada para a elección do Premio “A Legua Dereita” e de Dna. Josefa González Díaz e D. Manuel Fernández López polo seu asesoramento nas categorías infantil e xuvenil.

E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión, cando son as 20:30 h do día 17 de decembro de 2019.